شعر

وبلاگ اشعار طاهره شریفی نیا

نوحه

زبان حال مادر علی اصغر (ع)

علی اصغرم ای رودم ای رود

نهال پرپرم ای رودم ای رود

عزیزم ای گل پژمان مادر

شدی پرپر تو در دامان مادر

بقربان گلوی پر زخونت

شوم قربان مهد سر نگونت

بهارم شد خزان آرام جانم

تو بردی طاقت و تاب و توانم

علی اصغرم ای رودم ای رود

نهال پرپرم ای رودم ای رود

بیا ای اصغر شیرین زبانم

بیا ای مهربان آرام جانم

زبی شیری گلویت گشته عطشان

به روی دست بابا داده ای جان

بیا تا عقده ی دل با تو گویم

به آب دیده حلقومت بشویم

بیا کز ماتمت مادر بمیرد

بیا قنداقه ات در بر بگیرد

تو بودی ماه تابانم لالایی

تو بودی راحت جانم لالایی

به قربان دو چشم و تار مویت

شوم قربان آن خون گلویت

علی اصغرم ای رودم ای رود

نهال پرپرم ای رودم ای رود

شاعر :طاهره شریفی نیا

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوم آذر 1390ساعت 20:10  توسط طاهره شریفی نیا  | 

نوحه حضرت علی اصغر (ع)

 

زبان حال امام حسین (ع)به حضرت علی اصغر (ع)

اصغرم لالا  اصغرم لالا

ای گل بـاغ پـرپـر بـابـا

من به قربـان مهد پرخونـت

جان فدای آن روی گلگونت

چشم من پر خون از غمت بابا

اصغرم لالا اصغرم لالا

اصغرم لالا راحت جانم

بی کس و تنها در بیابانم

روی دست من گشته ای پرپر

مادرت نالان میزند بر سر

گشته قنداقت پر زخون بابا

اصغرم لالا  اصغرم لالا

اصغرم عطشان اصغرم بی شیر

شد گلوی او آشنا با تیر

ماتمت آتش زد به جان من

می شود پر خون دیدگان من

گشته قنداقت پرزخون بابا

اصغرم لالا اصغرم لالا

خیمه میسوزد از عطش بابا

گشته قنداقت واژگون بابا

ای تو سرباز کوچک بابا

رفته ای میدان بی کس و تنها

اصغرم لالا  اصغرم لالا

اصغرم لالا  اصغرم لالا

خون ببارم از دیدگان امشب

برسرو سینه میزند زینب

بعد تو بابا بی کس و یارم

اشک خون از هر دیده میبارم

تشنه لب بودی ای گل بابا

اصغرم لالا  اصغرم لالا

شاعر : طاهره شریفی نیا

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوم آذر 1390ساعت 19:24  توسط طاهره شریفی نیا  | 

هفته بهداشت روان

 

 

هفته بهداشت روان

 

 

 

 

بــه نـام آن خداونــدی که جــان داد                 بـه انســان قدرت درک و بیان داد

 

همین هفته که بهـداشت وروانست                 که بحث کودک و پیرو جوان است

 

بیــا روح و روانــی شــاد ســازیــم                 پــریشانــی ز غــم آزاد ســازیــــم

 

بیــا تــا عـلـم و دانش پیشه سـازیم                 بــرای دردهــا انــدیشــه ســازیــم

 

هــمـه از اسـترس بـیـزار بـاشــیـم                 عــلاج درد هر بــیـمـار بــاشـیـــم

 

بـیـا بــا سعی و بــا هــوش و اراده                 شویم همچون پــزشـک خانــواده

 

بـــه آن افــسرده یـکجــا نـشـســته                 که او از زنده بودن گشته خسته

 

بــه گفتــارش همه دقــت نماییــــم                  تــمــام فکــر او مثـبـت نمــاییـــم

 

نــگــردد نــا امـیــدو زار دلســــرد                  بـــه آغــوش مـحبــت بــاز گــردد

 

 

                                                                   سروده طاهره شریفی نیا مهر 90

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم آبان 1390ساعت 0:29  توسط طاهره شریفی نیا  | 

هفته مشاغل

بنام خدا

 بـنـام  آنکــه خورشــیــــد آفــریــــده                                              زمـیــن و مــاه و نــاهـیـد آفریده

کــنـون من می نویسم شعـر چــنــدی                                           پــــس آنــگه مینــمایم جمع بندی

بود موضوع شعـرم شغـل و پیـشـــه                                            کـه باشد شغل ها هر جا همیــشه

یکی شغـل شریفـش شهر دار اســت                                            یـکی در مدرسه آموزگار اســت

یکی در شـهــر فـرمـا نـدار بـاشــــد                                            یکـی دکتر یــکی بهیــــار باشـــد

نویـسـنـده بـود یـک شـغـل دیـــگـــر                                            نـــویسد متن ها را جـمله از بــر

یکی مـعـمــارو دیـگــر فـیـلم بــردار                                           یـکی هم سر شمار بخـــش آمــار

یکی بـاشـد مهنـدس رشـته اش بـرق                                            که کارش میکند بادیگران فــرق

یکی در مــوســیـقـی دارد مـهــارت                                            یکـی شغلش بود هر جا تجـارت

یکی دیـــگــر پـلـیـس شـهـر بــاشــد                                            یکـــی هم ناخـدای بحــــر باـشـد

یکی هـم قـاضـی اسـت وبـاعــدالـت                                            یــکی خوانده دگر درس وکـالت

خـلـبـان شغـل دیگـردرجـهـان اسـت                                            که پروازش به سوی آسمان است

یکی هــم کـارگــردانـی  فـــداکـــــار                                           یــــکی هم باطلا دارد ســروکـار

یکی بـازیـگــری مـحـبــوب بــاشـــد                                           دگــر هم فوتبالیــستی خوب باشد

یکی نـقــاش دگــرعـکـــاس بــاشـــد                                           به دریــا دیــگری غواص باشـــد

یکی   دارد  دگــــرمـلـــک فــراوان                                           کشــــاورزی کـند با آب بـــــاران 

یکی هر شعرو متنی می کـنـد نــقــد                                           یکــــــی عاقد بخواند خطبۀ عــقد

یکی بــاشـــد مــقــنـی مــیـکـنـد چـاه                                            یکــی باشد مشــــــاور توی بنگـاه

یکی مـسـئـول اطـفــاء حـریـق اسـت                                           که او در کارخود خیلی دقیق است

یکی کـارش بـود در ثـبـت احـــــوال                                           یــکی دیــــــگر بود فالگیرو رمال

یکی دارد بـــه خــانــــه دار قــــالــی                                           ببـــــــافد فرش های خوب و عالی

یکی بـقــال , یکـی خــراز و بــــزاز                                          یکــی روحانی است و نکته پرداز 

یکی کــفــاش یـکــی  قــنـاد بــاشـــد                                           یـــــکی شغــــــلش دگر آزاد باشد

یکی دیــگــرهـمـیـشـه دام داراســـت                                          یکــــی هم باغــبان بی قرار است

یکی آشـپـز یـکــی قـصـاب  بــاشـــد                                          یــکی ســـــــقا به فـــــکر آب باشد

یکی خـیـــاط و بــا الـگــو کـنـد کــار                                         یـــکی دیگر بود شـــــغلش پرستار

یکی خــوانــنــده و مــی خـوانـد آواز                                         یــــکی کارش بــود در شرکت گاز

یکی رنـگ زن یکی صیاد دام است                                          یکی نامه رسان خاص و عام است

یکی عــطــار دارد عـطـر بـسـیــــار                                         یکی نجــــــــار با تختـــــه کند کـار

یکی هــم درمـغـازه جـوشـکـاراسـت                                         یکــی راننده بر ماشین سوار اسـت 

یکی هــم مکـانـیـک بـا کــار سنگین                                         سرو کارش بود تعمـــــــــیر ماشین

یکی نــانــوا بـــود کــارش فـــراوان                                         که با آردو خمــــــــیرش میپزد نان

یکی هـــم رفــتـگر زحـمت کـشـیـده                                          که شــــغلش با دل و با جان خریده

یکی هم کار گرو خدمت گذار اسـت                                         همیشه کار هایش بی شــــمار است

که شـغـل دیـگــر آرایـشگـری اسـت                                         منــــــظم کردن موی فــــری است

یکی فــرمـانــده و هـم پـاسـداراسـت                                         بن هر رشـــــته ای آموزگار اسـت

چـراچـون او الـف,بـا را که آموخت                                              چو شـمعی پای هر پروانـه ای سوخت

تــمـام شـغـل هـا شـایـان ذکـر اسـت                                          همه با دانش و با علم و فکر اسـت  

هـزاران شغـل دیگـرهـسـت موجود                                           کنون این شــمه ای از شغل ها بود 

چــرا بـا ایــن هــمـه کـــار فــراوان                                            که باشــد توی شــــهرو توی استان

گـــروهــی در پــی کــار خــلا فــند                                            ز هر کـــــار گهر بـــاری مـــعافند

چــنـیـن افــــراد فــرجـامــی نـدارنـد                                            به زنـــــدان تا ابـــد پا می گــذارند

خـدای مـا رئـوف و مـهربان  اسـت                                           همیــــشه او به فــکر بندگان است

بـنـابـرایـــن تـــوکـــل بـــرخـدا کـن                                           به راه دیــن و حق جان را فـدا کن 

هـمه شغـلـی بجای خویش زیباسـت                                            که ایزد بر تمــامش حکم فرماست

خـــداونـدی کـه مــا را داده نـعـمت                                            ازاول شغـل ها  راکــــرده قسمت

بـنـا بــر ایـن هـمـه از یـک خـداییم                                            به آن حرفــــــه که داده آشـــــناییم

خـلاصـه مــا هـمـه تــامـی تـــوانیم                                           خدا و خلــــق را راضـــی نـمـاییـم 

ســزاوار اسـت تــــا خـدمــت نماییم                                           چـــرا که جمله در یک اجتمـاعیم

خدا وندی کـه نعـمـت هاعـطا کــرد                                            نبـــاید بنـد ه اش هرگز خطــا کرد

چــــرا کــــه  اجـــر بـا دادار بـاشـد                                            که هر جا نــــاظر هر کــار باشــد

 

شاعــر: طاهره شریفی نیا . معاون فناوری  دبیرستان محجوب شهرستان داراب  سال1389

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم آبان 1390ساعت 0:27  توسط طاهره شریفی نیا  | 

میلاد حضرت محمد (ص)

 

 

برجمال تو درود بیکران

روشن از انوار رویت این جهان

بر ظلال نور تو آیات حق

شد منور از وجود تو شفق

نور می بارد کنون از کهکشان

می شوند مدهوش اینک مهوشان

عالم اینک طالب وعشاق تو

دیده هامان جملگی مشتاق تو

پرتو نور تو شد گویای حق

می دهد بر جمله دلها رمق

عرصه گیتی زتو شد منتصب

شد فروزان از وجودت روز و شب

واز گلاب ناب تو هر بوستان

بوی عطرش می رود تا آسمان

مشک و عنبر از تو عطر آگین شود

چون بهاران هر کجا زرین شود

شور و شوق عندلیبان هر طرف

آهوان خوش می خرامند صف به صف

در مدینه شور و شوق دیگر است

هر سبویی پر ز آب کوثر است

جن و انس اینک به استقبال نور

هر کجا بینی به پا جشن و سرور

چونکه نوری از حقیقت زاده شد

بر مسلمانان بشارت داده شد

جبرییل آید به فرمان خدا

می نماید او محمد را صدا

یا محمد خاتم پیغمبری

نیست بعد از تو نبی دیگری

ما همه سودا گران کوی تو

همچو پروانه شتابان سوی تو

شاعر : طاهره شریفی نیا

+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم مهر 1390ساعت 21:34  توسط طاهره شریفی نیا  | 

مطالب جدیدتر